دانلود حل یک نمونه تمرین های مهندسی زلزله ( دینامیک سازه )

در ادامه با شما هستیم با یک نمونه حل تمرین مهندسی زلزله که در آن  یک قاب سه درجه آزادی در دو حالت تکیه گاه مفصلی و گیردارمورد برسی قرار گرفته و موارد زیر حل میشود ۱- حل ماتریس سختی ۲- حل ماتریس جرم ۳- روش بدست آوردن مودهای ارتعاشی سازه ۰خیلی خوب بود